Wiedza, dosiadczenie, odpowiedzialność!

W słusznej sprawie

Marek Sanecki

Interpelacja - to według Słownika Języka Polskiego PWN - zapytanie w sprawach urzędowych

skierowanedo władz adminstracyjnych

Kwestię składania i udzielania odpowiedzi reguluje ustawa o samorządzie gminnym, dokładnie artykuł 24 >>>

Art. 24. 1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w       Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. .

 Jako radny VIII kadencji Rady Miejskiej w Gryfinie złożyłem następujące interpelacje:

LP Nr sesji Data złożenia Czego dotyczyła Udzielona odpowiedź
Rok 2018
1  2  13.12.2018  Funkcjonowania MłodzieżowejRady Miasta Treść >
2  2  13.12.2018  Przetwarzania odpadów Treść >
3  2  13.12.2018  Nie wystawiania siatki na boisku do siatkówki plażowej Treść >
4  2  13.12.2018  Przebudowy ul.Łużyckiej w Gryfinie Treść >
5  2  13.12.2018  Stanu drógpodczas gołoledzi Treść >
6  3  20.12.2018  Demografi w Gminie Gryfino Treść >
7  3  20.12.2018  Zatruwania dzieci i pracowników szkoły z kopcącego komina Treść >
8  3  20.12.2018  Udzielonych stypendiów sportowych Treść >
9  3  20.12.2018  Płac dyrektorów jednostek gminnych zajmujących się kulturą fizyczną Treść >
Rok 2019
10  4  24.01.2019  Prawidłówości i logiki Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie Treść >
11  4  24.01.2019  Konfliktu interesów Dyrektora Wicedyrektora OSiR Gryfino Treść >
13  4  24.01.2019  Braku realizacji inwestycji niezbędnych przebudowy ul. Łużyckiej Treść >
14  4  24.01.2019  Organizacji, funkcjonowania i finansowania Kultury Fizycznej i Sportu Treść >
15  4  24.01.2019  Logiki dokonanej rewitalizacji terenó zielonych: skweru przy ul. Opolskiej, Parku Miejskiego i "Górki Miłóści" w Gryfinie  Treść >
16  4  24.01.2019  Płac dyrektorów jednostek gminnych zajmujących siękulturą fizyczną. Wniosek o uzupełnienie wcześńiej udzielonej informacji i wyeliminowanie ewidentnych błędów.  Treść >
17 6  28.02.2019 Powołania funkcji KORONERA Treść >
18 6  28.02.2019 Wymuszania zaświadczeń o stanie zdrowia dzieci Treść > 
19 6  28.02.2019 Bezpieczeństwa osób korystających z przychodni przy ul. Grunwaldzkiej  Treść >
20 6  28.02.2019 Wprowadzeniaw życie elementów dbałóści o zdrowie i promocji zdrowia wśród najmłódszych, przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Treść >
21  6  28.02.2019 Wynagrodzeń dyrektora i wicedyrektora OSiR Gryfino Treść >
22 6  28.02.2019 Realizacji trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, PGE i GDDKiA w zakresie przebudowy ul. Łużyckiej Treść >
23  6  28.02.2019 Działalności i zasadności konkretnych zapisów w statucie OSiR Treść >
 24  7  28.03.2019 Konfliktu interesów występującego u deyrektora i Wicedyrektora OSIR Treść >
25  8  25.04.2019  Roli pełnionej przez T. Milera w UMiG Gryfino Nie ma głupich pytań! Jest brak odpowiedzi...
26  16  19.12.2019  Braku odpowiedzi na pytania dziennikarza i działań CBA wzakresie funkcjonowania Gminy Gryfino Treść >
Rok 2020
27  18  30.01.2020  Czynności prowadzonych przez CBA w sprawach Gminy Gryfino  Treść >
28  18  30.01.2020  Remontu / przebudowy ul. Łużyckiej w Gryfinie  Treść >
29  18  30.01.2020  Planowania przydzielania dotacji w ramach programu "małych grantów"  Treść >
30 19  27.02.2020 Budynku po byłej siedzibie komendy powiatowej policji  Odpowiedź 9.03.20 >
31 19  27.02.2020  Przebudowy ul. Łużyckiej w Gryfinie  Odpowiedź 3.04.20 >
32 19  27.02.2020  Kosztów prowadzenia LO i utrzymania hali widowiskowo - sportowej  Odpowiedź 3.04.20 >
33  19  27.02.2020  Koncepcji wykorzystania i zarządzania hali widowiskowo - sportowej  Odpowiedź 3.04.20 >