Wiedza, dosiadczenie, odpowiedzialność!

W słusznej sprawie

Marek Sanecki

Posiadam głębokie nieodparte wrażenie, że Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego "Hermes" oraz Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie działają w sposób, który nie służy rozwojowi szeroko rozumianej Kultury Fizycznej w tym SPORTOWI.

Nie podoba mi się ich styl działania!

 Międzyszkolny Klub Sportowy Hermes złożył 3.03.2011r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie ofertę organizacji: XXXIII Biegu Transgranicznego Gryfino – Gartz i XXXIV Biegu Transgranicznego Gartz – Gryfino. Załącznik nr 1

Była to jedna z pięciu ofert złożonych przez MKS Hermes w 2011 roku, pozostałe oferty:

- organizacja 70 i 71 Masowych Biegów Przełajowych - zobacz >>>

- organizacja Gryfinskich Rajdów Rowerowych - zobacz >>>

- organizacja zawodów dziecięcych pn. „Czwartki Lekkoatletyczne” - zobacz >>

- Grand Prix Gryfina w Biegach Górskich - zobacz >>>

Oferta, o której mowa w pkt. 1 złożona była jako oferta własna MKS Hermes na konkurs ogłoszony przez Starostwo Powiatowe. Załącznik nr 2

 

 Złożenie przez klub Hermes oferty jako oferty własnej jest bardzo dziwne bowiem organizatorem Biegów Transgranicznych (jak i biegów przełajowych, rajdów rowerowych, czwartków lekkoatletycznych, biegów górskich) jest jednostka organizacyjna Gminy Gryfino działająca w formie jednostki budżetowej: Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Załącznik nr 7a, Załącznik nr 7b

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy jest jednostką, utworzoną z dniem 1 stycznia 2010 r. uchwałą nr NR XLV/508/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 listopada 2009 r. MOS wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej mieszczące się w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych. Realizowane zadania Młodzieżowy Ośrodek Sportowy przejął od zlikwidowanej 31.12.2009 roku placówki oświatowo-wychowawczej jakim był Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, a więc jest kontynuatorami tradycji sięgających lat sześćdziesiątych. Załączniki:  nr 3a i nr 3b przedstawia wykaz imprez Organizowanych przez MOS – dokument przedstawiony Radzie Miasta i Gminy Gryfino przez Dyrektora MOS Jana Podleśnego podczas procesu przekształcania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Młodzieżowy Ośrodek Sportowy.

 MKS Hermes przy składaniu ofert stawiał pieczątkę: 

Co jest bardzo dziwne bowiem. Informuję, że Miedzyszkolny Klub Sportowy Hermes nie jest strukturą organizacyjną Szkolnego Związku Sportowego – stowarzyszenia. Jest stowarszyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000236140 i nazwą Miedzyszkolny Klub Sportowy "Hermes".

 W punkcie 13 wspomnianej oferty podano nieprawdziwą informację poprzez podanie informacji, że klub nie prowadzi działalności gospodarczej:

Podczas gdy w aktualnym na czas składnia oferty wypisie z Krajowego Rejestru Sadowego zapisane jest, że MKS Hermes wpisany jest do rejestru przedsiębiorców. –Dokument wymagany był przy składniau oferty! Załącznik nr 4

W rubryce 7 wypisu z KRS – Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej podano, brak wpisów.

Równocześnie MKS Hermes prowadził działalność gospodarczą, pobierał za swe działania pieniądze i wystawiał rachunki. Załącznik nr 5 – Rachunek nr MKS/16/2011

Prowadzenie działalności gospodarczej MKS Hermes miał zapisane w pkt. 5 §9 statutu. Załącznik nr 6 Wyciąg ze statutu MKS Hermes

 W punkcie 9 oferty działacze MKS Hermes podają, że wszystkie działania prowadzi Hermes.

Tymczasem organizatorem Biegów Transgranicznych jest Młodzieżowy Ośrodek Sportowy. Załącznik nr 7a Podgląd Strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Sportowego www.mosgryfino.pl z rozwinięciem menu imprezy

 W dziale IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego W pkt. 2 MKS Hermes podaje, że przewidywane źródła finansowania zadania publicznego są następujące:

 

 

W punkcie 3.2 Środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) Zarząd MKS Hermes informuje, że 15 420 zł, czyli 45,79% zadania chce sfinansować z dotacji z innych źródeł w tym z jednostek samorządu terytorialnego! Oświadczenie niemożliwe do wykonania bowiem Gmina Gryfino nigdy nie ogłaszała konkursu na realizację Biegów Transgranicznych. Od lat realizuje je bowiem jednostka gminna MOS! Nie ma również możliwości by MOS czy też OSIR przekazał dotację dla MKS Hermes. Zwłaszcza, że MOS zadanie to ma realizować zgodnie ze swoimi zadaniami. Dotacje w Gminie Gryfino muszą być udzielane poprzez ogłaszanie konkursów. Nie ma możliwości ogłaszania konkursów na realizację tego co robi już jednostka gminna!

 W pkt. 3 MKS Hermes podaje, że publiczne źródła finansowania są następujące:

Z powyższej informacji wynika, że MKS Hermes uzyskał pozytywną odpowiedź z MOS Gryfino na udzielenie dotacji w wysokości 7420zł.

Na mój wniosek - zapytanie skerowane do Dyrektora Młodzieżowego Sportowego o udostępnienie informacji w tym zakresie uzyskłem odpowiedź Dyrektora MOS Gryfino, że MOS w ogóle nie otrzymał wniosku MKS Hermes o dofinnasowanie na rzecz MKS Hermes na rzecz organizacji Biegów Transgranicznych - Załącznik nr 8

Informuję, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Sportowego równocześnie jest Zastępcą Prezesa MKS Hermes – załącznik 4 – wypis z KRS stan na 02.03.2011r.

 W oświadczeniu końcowym w punkcie 6 i 7 działacze oświadczyli:

 

 

 Ofertę złożono 02.03.2011. podpisali ją: Viceprezes ds. Sportu Eugeniusz Kuduk i Członek Zarządu Jacek Stefański

 Komisja oceniająca oferty działała w składzie niezgodnym z uchwałą Zarzadu Powiatu Gryfino nr 46/2011 z dnia 2011-03-17  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert o wsparcie zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki Załącznik nr 17. Z Karty oceny oferty - załącznik nr 18 >>> wynika, że ofertę MKS Hermes oceniał jedynie Jan Gładkow i Kinga Koeller. We wspomnianej karcie oceny ofert nie ma nawet miejsca na podpisy oficjalnie powołanych członków - przedstawicieli organizacji pozarządowych Macieja Puzika i Arkadiusza Durmy. Dlaczego? W Karcie oceny oferty w części oceny formalnej stwierdzono w punkcie 6. (Oferta złożona przez podmiot uprawniony) stwierdzono, że TAK. Jest to błąd formalny. MKS Hermes jako stowarzyszenie sportowe uprawniony jest do składania różnego rodzaju ofert, ale jedynie tych, których jest rzeczywistym organizatorem, a nie organizowanych przez MOS Gryfino - jednostkę sektora finansów publicznych.

W Głosowaniu Zarządu Powiatu Gryfino w sprawie podjęcia Uchwały 17/IV/2011 w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki (druk nr 17/21) Członek Zarządu Powiatu JAN PODLEŚNY - równocześnie DYREKTOR Młodzieżowego Ośrodka Sportowego i Viceprezes Hermesa głosował we własnej sprawie - głosował za przyjęciem uchwały! Protokół z obrad >>>

. Po podpisaniu Umowy załącznik nr 17 umowa >>>  na realizacje zadnia MKS Hermes otrzymał ze starostwa Powiatowego dotację w wysokości 8060,00 zł

 

Decyzję o przydziale dotacji dla MKS Hermes podjął zarząd Powiatu Gryfino. Członkiem Zarządu Powiatu w Gryfinie jest Dyrektor MOS Gryfino Jan Podleśny, który pełni równocześnie funkcję Viceprezesa MKS Hermes.

 W Sprawozdaniu końcowym (załącznik nr 9) z wykonania zadania publicznego w punkcie 2 działacze MKS Hermes.

 

 W części III. Sprawozdania z wykonania wydatków:

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

MKS Hermes poinformował, że wszystkie koszty merytoryczne i koszty obsługi zadania publicznego poniósł osobiście! Jest to poświadczenie nieprawdy. Najlepiej jest to widoczne po przeanalizowaniu pkt. 3 sprawozdania – Zestawienia faktur (rachunków)

Do powyższego zestawienia podano faktury opłacone przez: - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie: faktura nr 939/11/VAT na kwotę 2810,55 zł. – załącznik nr 10, faktura nr A03021/2011 na kwotę 207,89 zł. – załącznik nr 11, fakturę nr 198/04/2011 na kwotę 6396,00 zł. – załącznik nr 12, rachunek nr 21 na kwotę 1199,00 zł. – załącznik nr 13, faktura 104/2011 na kwotę 1000,00 zł. Załącznik nr 14

 Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.

Każda faktura (rachunek) powinna:

- być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.

- informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

 

 Składający sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – załącznik nr 9, – z której jasno wynika jakie faktury można składać do rozliczenia!

 

 Przez powyższe doniesienie pokazuję "falandyzację" prawa.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie na działania MKS Hermes w roku 2011 wydał kwotę 24 297,60zł.

Tego rodzaju dziwaczne działania trwają od lat. Przez lata Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na dyplomach i innego rodzaju dokumentach pozwalał sobie na stawianie znaku równoznaczności pomiędzy Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym i Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Hermes”.

Proszę o zwrócenie uwagi na symbole na dyplomach: Załącznik nr 15, Załącznik nr 16. Finansowanie MKS Hermes przedstawione powyżej realizowane było również przez inne struktury samorządu, chociażby Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

MKS "Hermes" jako szczególnie uprzywilejowany występuje o pieniądze, o które występują również inni. 

O co tutaj chodzi? Będę ten materiał w miarę posiadanego czasu wyjaśniał i rozwijał w przyszłości. 

Przygotowanie niniejszych materiałów było bardzo bardzo czasochłonne. Przedstawione dokumenty uzyskałem występując na drodze dostepu do informacji publicznej. O dokumenty wystąpiłem do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

Niektóre informacje skopiowane zostały ze stron internetowych MOS, Powiatu Gryfino oraz z Krajowego Rejestru Sądowego.

Inaczej pisząc są to materiały publiczne... Za otrzymane dokumenty ze Starostwa Powiatowego zapłaciłem ponad 170zł..

marek sanecki

♣ 10.06.2014 Pomalutku, pomalutku dochodzimy do celu w zakresie wyjaśniania korupcji...

Po złożeniu formalnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej > - pełnego protokołu z przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie dotacji udzielonych dla MKS Hermes przez Powiat Gryfino otrzymałem ten protoków > 

Aby otrzymać załączniki, które stanowią integralną część protokołu musiałem pisać dodatkową prośbę o udostępnienie informacji publicznej... ale w końcu ją otrzymałem!

Załączniki do protokołu z kontroli Hermes >>

 

Protokół jest nierzetelny.

Kontrolujący za "dobrą monetę" przyjeli wszystkie oświadczenia działaczy MKS Hermes, pomimo, że dokumetny świadczą co innego.

Już na poziomie punktu I. Ustalenia ogólne - organizacyjne, występują błędy merytoryczne.

Kontrolujący w podpunkcie 3b. informują, że Klub wykazał, że prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:

- organizuje obozy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki szkolnej

- organizuje zawody i imprezy sportowe dla dorosłych.

Faktycznie MKS Hermes w złożonych ofertach poświadczał, że nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego- przykładowa oferta>

i kolejna potwierdzająca, że jest tak jak napisałem >>>

chodzi o ten fragment oferty:

W punkcie 4. Panie kontrolujące Hermesa napisały zgodnie ze składanymi ofertami, że Hermes nie prowadzi działalności gospodarczej. I tak jest, Hermes to deklarował. Kontrolerki nie sprawdziły czy było to prawdą. A nie jest. Pisałem o tym na stronie sportgryfino.pl już dawno... 

W okresie, o którym mowa Hermes był zarejestrowany w w rejestrze przedsiębiorców!

i wystawiał rachunki za wykonane prace >>>

 

Oczywiście nie to jest najważniejszym problemem... 

Można jedynie postawić pytanie: czy działacze Hermesa są tak głupi, że nie wiedzą, że jak wystawiają rachunki, i są wpisani do rejestru przedsiębiorców to prowadzą działalność gospodarczą, czy tylko są zwykłymi oszustami? I czemu te oszustwa służą?

Opis stanu faktycznego?

Problemem jest, że kontrolerki nie podały wcale stanu faktycznego!!!

Podały obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne, ale jakość zbadania stanu faktycznego budzi największe wątpliwości. Nie anaizowały ofert, umów, sprawozdań (rozliczeń) z podanymi podstawami prawnymi. 

Kontrola doraźna!

Kontrolujące: Edyta Szturo i Aleksandra Wiewióra w protokole pokontrolnym napisały, że jest to: 

"Protokół z kontroli doraźnej, pozaplanowej przeprowadzonej  w zakresie prawidłowości rozliczeń otrzymanych dotacji w latach 2011-2012, na podstawie zawartych umów o realizację zadań publicznych, pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a MKS "Hermes" w Gryfinie".

Oczywistym jest dlaczego kontrolujące nie napisały, że kontrola przeprowadzona została w związku z wnioskiem złożonym przez Marka Saneckiego >>>

Oczywistością tą jest fakt, że kontrola przeprowadzona została w taki sposób, "by ukręcić sprawie łeb."

Postępowanie takie wynika z faktu, że w sprawie ubabrani są ludzie powiązani z władzą w Gminie i Powiecie Gryfino, którzy poświadczali nieprawdę, przyzwalali na łamanie prawa, są zainteresowani wzajemnym popieraniem się w związku z prowadzoną przez siebie działalnością w samorządzie Gminy i Powiatu Gryfino.

Kontrolujący w żaden sposób nie zajęli się faktem, że MKS Hermes w ogóle nie miał prawa składać ofert realizacji zadań, które realizuje Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie.  MOS (do 2009 roku Międzyszkolny Ośrodek Sportowy), właśnie do organizacji imprez sportowych został powołany. Więcej >>

Nawet gdyby Hermes mógł!

 

Gdyby nawet przyjąć, że Hermes mógł składać te oferty, to należy zakwestionować przyjęte objaśnienia - Oświadczenia, złożone przez działaczy Hermesa Gryfino: Eugeniusza Kuduka (byłego Wiceburmistrza ds. Oświaty i Sportu w Gminie Gryfino, aktualnego Radnego Rady MiG Gryfino), i Jacka Stefańskiego - Wicedyrektora MOS Gryfino. Oświadczenia te złożone zostały dopiero  w 2014 roku, w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych!!!

Na jakiej podstawie formalno - prawnej uznano, że jednostki gminne: Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Ośrodek Pomocy Społecznej) przekazywały Hermesowi - jak to nazywają - wsparcie finansowe w formie rzeczowej?

Nie ma takiej możliwości!!!

Nie ma możliwości przekazywania wsparcia finansowego w formie rzeczowej przez jednostkę gminną na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Hermesem: Umowa EK/06/2011 >>

Żadna wskazana w Oświadczeniu Hermesa > umowa nie może być podstawą przekazywania wsparcia finansowego w formie rzeczowej przez jednostkę gminną dla Hermesa. Wskazano umowy: EK/07/2011  EK/08/2011 EK/07/2012, EK/08/2012, EK/09/2012, EK/10/2012, EK/11/2012.

Przekazywania wsparcia finansowego w żadnej formie nie przewiduje, ani Statut MOS Gryfino >, ani Statut OSiR Gryfino >

Czy kontrolujący zapoznali się z dokumentami -porozumieniami- pomiędzy partnerami, na które powołują się E. Kuduk i J. Stefański w swym oświadczeniu >?

Oczywiście, że nie! Przecież te oświadczenia o przekazywaniu wsparcia finansowego w formie rzeczowej były przygotowywane w 2014 roku, już w trakcie prowadzonej kontroli! Czy tak winny funkcjonwać władze samorządowe, czy to prywatny folwark?!!!

Co można powiedzieć o oświadczeniu Panów E. Kuduk i J. Stefańskiego (Wicedyrektora MOS, Członka Zarządu Hermesa) w kontekście oświadczenia Jana Podleśnego (Dyrektora MOS, Wiceprezesa Hermesa) z 25_kwietnia 2012 roku >>

Ktoś kłamie!

W tej samej sprawie, oświadczenia wzajemnie się wykluczają!

Rozmawiałem z kilkoma osobami, które z racji pełnionych funkcji w sprawę są zaangażowane. Mam głębokie przeświadczenie o tym, że osoby te wiedzą, że mam rację. Jednak w związku z tym co robią, nie mogą przyznać mi  tejże. Zaistniałą sytuację próbują tłumaczyć złożonością i niejasnością prawa, braku wiedzy i kompetęcji.

Nie przyjmuję do wiadomości faktu braku wiedzy i kompetęcji przez:

Eugeniusza Kuduka: wieloletniego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,  Szefa Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, Wieloletniego Wiceburmistrza ds. oświaty w Gminie Gryfino, radnego Rady Miasta i Gminy Gryfino w kadencji 2010-2014.

Jana Podleśnego: emerytowanego nauczyciela, wieloletniego Radnego Rady Powiatu Gryfino, Członka Zarządu Powiatu Gryfino, od lat pełniącego funkcję Dyrektora Młodzieżowego OŚrodka sportowego w Gryfinie, Wieloletniego Wiceprezesa Hermesa Gryfino.

Jacka Stefańskiego: wieloletniego wicedyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - obecnie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, Członka Zarządu Hermesa Gryfino.

Oświadczenie >> spłodzono na potrzeby kontroli!

Bowiem twierdzenie, żę wyżej wymienieni panowie nie rozumieją prostych dokumentów, które wypełniają jest dla nich obraźliwe!

Powiększenie powyższej, istotnej informacji

Pomocniczość, suwerenność stron, partnerstwo, efektywność, uczciwa konkurencja, jawność.

To podstawowe zasady opisane w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tymczasem działania władz: UMiG Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, MOS Gryfino, OSiR Gryfino i głównie Hermesa sprzeniewierząją się tym zasadom.

Opisane przeze mnie mechanizmy potwierdzją, że jest odwrotnie.

Partnerstwo - dotyczy tylko Hermesa. Dyrektor OSiR, który na Biegi transraniczne 2011 i 2012 roku - dla Hermesa "przekazał" 16276,08 zł i 30388,72 zł, dla Delfa Gryfino, który organizował Gryfiński Festiwal Triathlonowy nie mógł ufundować pucharów za 100zł.

Efektywność - na Biegi Transgraniczne, które ma robić specjalnie do tego powołana jednostka gminna MOS, jednostka gminna OSiR przeznacza 30 tys. 388,72 zł, uczestnicy w ramach opłaty startowej płacą 40 zł (80 zł w póżniejszym terminie zgłoszeń), kasę przeznacza Powiat, a przecież opłacenie pensji dyrektorów, zastępców, sekretarek, księowych - to już setki tysięcy w skali roku.

Uczciwa konkurencja - nie ma żadnej uczciwej konkurencji. Gmina Gryfino nigdy nie ogaszała konkursów na organizację Biegów Transgranicznych (i innych imprez). Imprezy te miał robić MOS - jednostka budżetowa Gminy Gryfino. Imprezy te jako własne w Powiecie przedstawia Hermes Gryfino, personalnie powiązany z Władzami MOS, Radą Miasta, Zarządem Powiatu Gryfino.

Jawność. W sprawie przepływów "wsparcie finansowego w formie rzeczowej" do czasu kiedy się tymi sprawami nie zająłem nikt nie wiedział oprócz bezpośrednio zainteresowanych. Wszystko było tajne przez poufne.

Wszystkie te działania szkodzą dzieciom, sportowi, praworządności, społeczności lokalnej.

Marek Sanecki

♣ 15.05.2014 Hermes wraca kasę

Po moim wniosku z 25 marca 2013 roku do starosty gryfińskiego o zbadanie zasadności przyznawania dotacji dla Hermesa i prawidłowości ich rozliczania przez stowarzyszenie, podmiot został zobowiązany do zwrotu pieniędzy. 

Hermes zwraca nienależnie pobrane pieniądze

Hermes musi zwrócić około 4350 zł 

Oczywiście jest to dopiero początek rozliczania nieprawidowości trwających lata.

 

W swym piśmie z przed 14 miesięcy postawiłem  wniosek o przeprowadzenie kontroli w latach 2008 - 2012. Starosta prawdopodobnie przeprowadził kontrole tylko dwóch umów... ale przecież na tym nie może się skończyć! Bowiem Hermes to podmiot nie wiarygodny, trzeba sprawdzić wszystkie umowy za pięć lat wstecz! I starota musi to zrobić.

Więcej będzie...!

♣ 03.05.2014 Gryfińskie Mistrzostwa Świata, O. Urbanek pierwsza

Trzeciego maja kilkoro naszych zawodników uczestniczyło w Gryfińskich Mistrzostwach Świata, czyli w 39 Biegu Transgranicznym Gartz - Gryfino. Po zmianie trasy, która obecnie kończy się na niedawno oddanym do użytku nabrzeżu zawodnicy mieli do pokonania 12,2km.

Wyniki >>>   Galeria >>> 

 

 

Bardzo dobrze pobiegli wszyscy nasi triathloniści. Aleksandra Urbanek była pierwsza w swojej grupie wiekowej, drugie miejsce zajął Wojciech Winkel, a trzecie Jakub Heda.

Biegnąca bez numeru startowego, trzynastoletnia (wg. regulaminu biegu prawo startu mają zawodnicy od 14 roku życia) Julia Sanecka z czaem 52.27 wygrała kwalifikację kobiet... W przeliczeniu na kilometr pobiegła 4.18 

Bardzo dobrze pobiegli również Mateusz Janaszkiewicz i Dawid Heda, którzy również startowali PK. Zajęliby miejsca 52 i 53...a zawody ukończyło 363 biegaczy. 

Nasi niepełnoletni, poszczególne kilometry pokonywali ze średnią prędkością 4.18 zobacz >>>

Ciekawe czy powyższe zestawienie skłoni urzędników Młodzieżowego Ośrodka Sportowego do przemyślenia regulaminu biegu w zakresie ograniczania wieku startujących?

No i oczywiście limit startujących... Organizatorzy z jednostki budżetowej - MOS Gryfino, którzy robią bieg za publiczne pieniądze niech w końcu przemyślą regulamin w zakresie ograniczania osób, które mogą w biegu wziąć udział.

Co roku robione jest publiczne zamieszanie z zamknięciem możliwości zgłaszania się do biegu przy liczbie 400, po czym w biegu bieże udział 363 zawodników!!!

Koszty pokrywa Gmina Gryfino, która w 2014 roku wyda na MOS Gryfino * Młodzieżowy Ośrodek Sportowy 327 tys. 600 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, materiały biurowe i do organizacji zawodów, szkolenia, usługi komunalne, pocztowe, transportowe, zakup energii, delegacje, itp.), a przychody ma Hermes (na jakiej podstawie formalnej? Na podstawie jakiego prawa?, Na podstawie jakich umów?)

Uczestnicy biegu wpłacają na konto Hermesa Gryfino kwotę co najmnie 14 tys. 520 zł (363 uczestników x 40 zł), a przecież zgłoszeni po terminie wpłacają 80 zł.

Pamiętajmy, że do przedsięwzięcia dochodzą pieniądze z OSiR-u i inne publiczne!

W 2011 roku wyglądało to tak >>>

MOS robi - info w/g MOS - 20 działań >>> w ciągu roku 20 działań - czyli jedna impreza kosztuje 16,6 tys. zł

Olimpiada przedszkolaków za 16,6 tys. To świetnie, jeżeli na olimpiadę przedszkolaków wydaje się 16,6 tys. zł, to znaczy, że na dzieci i młodzież wydaje się jecze więcej, a na przyszłych olimpijcyzków miliony... To musi dać efekty! Brawo!!!

Szkoda, że na taki świetny klub jak nasz Delf, gmina zamierza wydać tylko 14 tys. na cały rok.

Do dnia 3 maja gmina nie wydała na delf ani złotówki!!!!!

Niech ktoś powie, że Jerzy Janowicz nie miał racji!!!>>>

♣ 28.01.2014  

Redaktor 7 Dni Gryfina Przemyław Plecan przeprowadził wywiad z trenerem i kierownikiem naszego klubu Markiem Saneckim. Bez jakiejkolwiek sugestii, artykuł zatytułował "Najpopularniejsze barwy w Gryfinie": część 1 > częć 2 >

Rzeczywiście, nasi zawodnicy są najbardziej widoczni w Mieście i Gminie Gryfino. Jest tak bo systematycznie trenujemy, a w drodze na i z treningu ludzie nas widzą. Zajęcia rowerowe dość często rozpoczynamy, albo kończymy jazdą przez miasto... W związku z tym, że nasze stroje wykonane są na specjalne zamówienie w barwach klubu to poprostu wyróżniamy się. Widoczni jesteśmy oczywiście w zawodach lokalnych, biegach przełajowych, górskich, biegu transgranicznym. Mamy stroje treningowe (bluzy, spodnie), kolarskie (spodenki, koszulki), pływackie w tym czepki, startowe, czapeczki, koszulki bawełniane...

Jesteśmy prekursorami w wielu dziedzinach życia sportowego. Nasze pomysły bardzo często są powielane przez innych by nie powiedzieć, że są podkradane... Klasycznym przykładem takiego podkradania były rajdy rowerowe, które w naszej gminie robiliśmy jako pierwsi, a podkradzione zostąły przez jednostkę gminną MOS, dysponującą publicznymi pieniędzmi kilkadziesiąt razy większymi niż budżet Delf. MOS podkradł również inne pomysły naszych trenerów jak chociażby pomysł konkursu, na najwszechstronniejszego sportowca szkoły....

Nasze sukcesy zamiast cieszyć stają się źródłem różnego rodzaju intryg, złośliwości i działań destrukcyjnym. Kwintesencją takich działań jest artykuł nieżetelnej Gazety Gryfińskiej. Redaktor tejże, Rafał Remont spłodził artykuł "Sportowy biznes po gryfińsku". Autor artykułu był na tyle nieuczciwy, że pomimo ustaleń, że artykuł opublikuje dopiero po przygotowaniu stanowiska Delf zrobił to wbrew wcześniejszym ustaleniom pisząc: Prosiliśmy władze Delfa o wyjaśnienie sprawy, ale w trakcie rozmowy telefonicznej usłuyszeliśmy, iż odniosą się do sprawy pisemnie, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu." 

Otóż stanowisko Delf Rafał Remont poznał w 100% w rozmowie telefonicznej z Prezesem Delf Moniką Sanecką i trenerem Markiem Saneckim, a nawet jeszcze więcej... Nie raczył jednak dotrzymać ustaleń (nie piszemy nawet słowa...), dokonanych właśnie telefonicznie, że w związku z wyjazdem kierownika klubu, który miał przygotować stanowisko w tejżę sprawie.  Treść amaili pomiędzy R. Remontem i M. Saneckim >>>

Oczywicie nie napisał również nic na temat łamania prawa przez Hermesa i MOS pod przewodnictwem J. Podleśnego >>> - a z meili jasno wynika, że się dotego zobowiązał..., chyba, że poprostu sobie porozmawiał i wypił herbatkę!

A przecież, tak naprawdę to wszystko się do tego sprowadza. Zmiana barw klubowych jest bardzo odległym, drobnym skutkiem wieloletnich wojenek świata gryfińskiego sportu. 

Gryfiński sport od lat jest skorumpowany. Są dwie grupy "przy tak zwanym korycie", Energetyk z piłkarzami (ręczni, nożni), gdzie wydawanie pięniędzy służyło wyborom samorządowym oraz MOS i Hermes, które służą celom jak wcześniej wymienione + kult jednostki. W Gryfinie wszyscy się znają, a bezpośrednio zainteresowani znają się i popierają. Oczywiście na wzajem się zatrudniają, popierają, opisują, publikują, głosują, stosownie sprawdzają... 

Przekręty robione przez Hermesa>>> możliwe są w związku z tym, że nadzorujący w Powiecie Gryfino sprawy sportu Wicestarosta Jerzy Miler zatrudniony był również w MOS-ie (będąc nawet wicetarostą), Włacicielami Gazety Gryfińskiej i redaktorami tegoż pisma są synowie wicetarosty Kamil i Tomaz Miler. Jan Podleśny będąc Dyrektorem MOS, jest równocześnie Wiceprezesem Hermesa. J. Podleśny radny Zarządu Powiatu Gryfino w tymże zarządzie Powiatu Gryfino głosuje za przyznawaniem pieniędzy dla Hermesa.

Mechanizm "wytworzony" został już dawno, dawno temu, gdy Burmistrzem był Wojciech Długoborski - ówczesny Prezes Hermesa. Za czasów Henryka Piłata "pieczę nad sprawą" trzymał Wiceburmistrz Eugeniusz Kuduk, Viceprezes Hermesa...., a obecnie radny Rady Miasta i Gminy Gryfino.

Żeby jeszcze bardziej się pośmiać to proszę sobie uświadomić, że wicedyrektor MOS - Jacek Stefański jast również członkiem Zarządu Hermesa.

O tejże patologii "wiedzą wszycy", władze gminy, powiatu...

Powiat zlecił nawet "ekpertyzy" w sprawie (za publiczne pieniądze) zewnętrznej kancelarii... Szkoda tylko, że pod opinią podpisał się syn Jana Podleśnego, Tomasz...

Tekst będzie rozwijany...

♣ 02.12.2013 "Nasze dzieci umrą szybciej"

"Nasze dzieci umrą szybciej", pod takim tytułem ukazał się artykuł w 7 Dniach Gryfina autorstwa Przemysława Plecana. Bardzo ciekawy tekst> przygotowany na podstawie naszego

materiału z 21.11.2013 roku, zatytułowanego "Sport - nawyk na całe życie". Autor po trafnym wprowadzeniu nawiązuje do sytuacji w Gminie Gryfino, stawiając pytanie: "Co robimy źle?"

Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: 

Gmina Gryfino w sprawie organizacji i finansowania sportu wszystko robi źle!